Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 252.928
MPP-Tracker in Mln. 1,43
Instl. vermogen in GWp 11,11
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 2,94

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 252.928
MPP-Tracker in Mln. 1,43
Instl. vermogen in GWp 11,11
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 38,52