Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 260.319
MPP-Tracker in Mln. 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,60
Totale energie in TWh 43,03
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,61
Opbrengst vandaag in GWh 20,76

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 260.286
MPP-Tracker in Mln. 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,60
Totale energie in TWh 43,03
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,61
Opbrengst vandaag in GWh 16,57