Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 254.371
MPP-Tracker in Mln. 1,45
Instl. vermogen in GWp 11,27
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 29,64

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 254.372
MPP-Tracker in Mln. 1,44
Instl. vermogen in GWp 11,26
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 27,68